Breaking News

ปปท. เขต 8 หนุนเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

banner-728×90 – top

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวณฐพร สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต 8 มอบหมายให้นายธรรมนูญ คงรัตน์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนายวัฒนชัย หนูเสมียน นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในเวทีสร้างความเข้าใจการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภาคประชาชนและอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้แก่พื้นที่อำเภอตำบลท่าโรงช้าง ณ ศาลาประชาคม หมู่ 5 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าโรงช้าง นำโดย นายสมพร ใจชื่น ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าโรงช้าง

กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ซึ่งตำบลท่าโรงช้าง เป็นพื้นที่นำร่องขับเคลื่อนงานการส่งเสริมความร่วมมือ ภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลท่าโรงช้าง เด็กนักเรียนโรงเรียนทุ่งเซียด รวมจำนวนประมาณ 100 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชนมีบทบาทความสามารถและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่ ในการนี้วิทยากร ปปท. เขต 8 ได้แนะนำบทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท.

สถานการณ์การทุจริต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทุจริต กลไกในการส่งเสริมความร่วมมือ ภาคประชาชน ช่องทางการแจ้งเบาะแสการที่รับผิดชอบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต และมีกิจกรรมให้ เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม อนึ่ง สำนักงาน ปปท. เขต 8 มีเป้าหมายการหนุนเสริมกิจกรรมการมี ส่วนร่วมของภาคประชาชน ในพื้นอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

……………………………..

 

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts