Breaking News

ปภ.สุราษฎร์ธานีเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป้องกันภัยด้านการท่องเที่ยวพื้นที่ชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

banner-728×90 – top

นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยด้านการท่องเที่ยว (LIFE GUARD) Level Two Star รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้นส์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งด้านระบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี และเพื่อเพิ่มมาตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยทางน้ำ รวมถึงเพื่อให้มีอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (LIFE GUARD) มีทักษะ และมีประสบการณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ อย่างมีระบบ นั้น

ในการนี้ได้มอบหมายให้นายวิทยา ประจง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเป็นประธานปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จากพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา รวมจำนวน 20 คน ซึ่งจะได้นำความรู้ ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป.

………………………………………………………………………………………….

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts