Breaking News

ปปท. เขต 8 หนุนเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลบางใบไม้ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี

banner-728×90 – top

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวณฐพร สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต 8 มอบหมายให้นายธรรมนูญ คงรัตน์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนางสาวอมรรัตน์ สองแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในเวทีสร้างความเข้าใจการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภาคประชาชนและอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้แก่พื้นที่ตำบลตำบลบางใบไม้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อ.บางใบไม้ อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดยสภาองค์กรชุมชนตำบลบางใบไม้ นำโดย นางสาวจรัญญา ศรีรักษ์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบางใบไม้

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ซึ่งตำบลบางใบไม้เป็นพื้นที่นำร่องขับเคลื่อนงานการส่งเสริมความร่วมมือ ภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลบางใบไม้ และ นักเรียน เยาวชน โรงเรียนวัดบางใบไม้ รวมจำนวน 100 คน

โยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เครือข่าย ภาคประชาชน องค์กรชุมชนมีบทบาทความสามารถและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในพื้นที่ ในการนี้วิทยากรได้แนะนำบทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท.สถานการณ์การทุจริต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทุจริต กลไกในการส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชน ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึกเด็ก และเยาวชน ให้มีค่านิยมสุจริต โตไปไม่โกง อนึ่ง สำนักงาน ปปท. เขต 8 มีเป้าหมายการหนุนเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อนำไปสู่การลดปัญหาการทุจริตในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

……………………………………………………………………………………………….

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts