Breaking News

ปปท. เขต 8 พัฒนาศักยภาพวิทยากรตัวคูณด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงาน ปปท. เขต 8

banner-728×90 – top

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพวิทยากรตัวคูณด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ในพื้นที่รับผิดชอบของ ปปท. เขต 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปปท. เขต 8 และผ่านระบบออนไลน์

โดยมีนางสาวณฐพร สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต 8 เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ในภาครัฐ เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และองค์ความรู้ด้าน การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต”

โครงการดังกล่าวผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย แกนนำเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนงานการส่งเสริม การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ตามแผนปฏิรูปประเทศ ประเด็น Big Rock ที่ 1 เข้าอบรมแบบ On-Site จำนวน 9 คน และเข้าร่วมแบบ Online ผ่านระบบ Zoom จำนวน 10 คน ร่วมทั้งสิ้น 19 คน จัดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับแกนนำให้มีความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต และสร้างวิทยากรตัวคูณด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อนำความรู้ ที่ได้รับไปต่อยอดในฐานะวิทยากรตัวคูณ ให้แก่ภาคประชาชนในเวทีสภาองค์กรชุมชน ซึ่งพื้นที่นำร่องอยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม สร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ต่อไป

…………………………………..

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts