Breaking News

ปปท. เขต 8 ติดอาวุธทางปัญญา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

banner-728×90 – top

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางสาวณฐพร สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต 8 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต “PACC Connect” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม S 22 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จำนวน 80 คน ได้แก่ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ โดยมีการบรรยายให้ความรู้เพื่อติดอาวุธทางปัญญา แนวทาง กลไกการประสานความร่วมมือกับสำนักงาน ปปท. เขต 8 และมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานภาคประชาชน ของเครือข่ายที่ได้รับรางวัลเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ได้แก่ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต เครือข่ายเครือข่ายชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัด สุราษฎร์ธานี และเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

อนึ่ง สำนักงาน ปปท. เขต 8 จะได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม บูรณาการทุกภาคส่วน ต่อไป

………………………………..

ภาพ/ข่าว ปปท8

ทีมข่าวพลังราษฎร์

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts