Breaking News

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ และรับมอบนโยบาย ข้อสั่งการประจำเดือนมีนาคม 2566

banner-728×90 – top

วันนี้ (28 มี.ค.66) ที่ห้องเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ และรับมอบนโยบาย ข้อสั่งการประจำเดือนมีนาคม 2566

พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งในส่วนภูมิภาค และ ส่วนกลางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจน องค์กรอิสระของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มีพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 50 บาท แก่ผู้โชคดี คือ พันจ่าอากาศเอก ยูฮัน หะยีมะสาและ ข้าราชการทหารสังกัด กองบิน 7 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์อปพร. ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2566

จากนั้น ได้เข้าสู่วาระการประชุมประ กอบด้วยการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งขณะนี้ การเบิกจ่ายยังคงล่าช้ากว่าแผนฯ อยู่เล็กน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้กำชับ ให้ทุกหน่วยงาน เร่งดำเนินการให้ทันตามกำหนด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย คอยติดตาม ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการที่สำคัญ อาทิ เร่งรัดดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน เพื่อให้ครัวเรือนที่สำรวจตาม TPMAP กำชับให้นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้ทุกครัวเรือน หลุดพ้นจากความยากจน รวมถึง ในประเด็น การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

ซึ่งเรื่องนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเข้มงวด กับทุกมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย หลังจากเมื่อเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ยังมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตในระดับสูง และยังฝากให้ ทุกส่วนราชการ ได้ดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ โดยเฉพาะการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ซึ่งแม้ว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน และมีผลสรุปการประหยัดพลังงานได้สูงกว่าเป้าหมาย แต่หากทุกส่วนราชการช่วยกัน ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ของภาครัฐลงได้อีก

……………………………….

ภาพ/ข่าว ปชส.สฎ

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts