Breaking News

โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง เปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) ประจำปี 2566 โชว์ผลงานครู นักเรียน สู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้นำท้องถิ่นให้การสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนประจำถิ่นอย่างยั่งยืน

banner-728×90 – top

วันที่ 10 มีนาคมา 2566 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2566 นำผลงานของครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อรายงานผลงานเด่นรอบปีที่ผ่านมา  โดยมี นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติมาเป็นประธาน ภายในงานมี จ่าสิบตำรวจประชา นิลเอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ผู้นำท้องถิ่นตำบลคลองน้อย ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายบางกุ้ง คณะผู้บริหารโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี (เขาหัวควาย) วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยากลัยการอาชีพไชยา พร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุน และผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายประจวบ ปานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว มีนางสาวศรัณรัชต์ เกื้อเกียรติวรากร หัวหน้าวิชาการของโรงเรียน เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์นำผลงานการจัดการศึกษาของครู บุคลากร และนักเรียน ที่เป็นเลิศสู่สาธารณะผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงของผู้เรียน ฝึกตนให้มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา ทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตอีกด้วย

ด้าน กำนันจักษณ์ขจร ชนะทัพ กำนันตำบลคลองน้อย กล่าวว่า โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง เป็นโรงเรียนประจำตำบลคลองน้อย ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการคนปัจจุบันมีการพัฒนาการทางด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมที่เข้มแข็ง โดดเด่นและไม่ล้าหลัง

ในฐานะผู้นำท้องถิ่นพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทั้งด้านกำลังคน ด้านทุนทรัพย์ โดยเฉพาะเรื่องของปัญหายาเสพติดจะทำงานร่วมกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น เพราะเราถือว่าโรงเรียนประจำตำบลมีความสำคัญต่อครอบครัว เป็นก้าวแรกของเยาวชนในท้องถิ่นนั้นๆ ควรสนับสนุนและร่วมพัฒนาเพื่อคนในท้องถิ่นจะได้รับความสะดวกในการส่งลูกหลานได้เรียนในเบื้องต้นก่อนที่จะก้าวไปสู่ในการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป

……………………………………………………………………………..

ทีมข่าวพลังราษฎร์

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts