Breaking News

สว.ล่องใต้สัมมนาเครือข่ายสื่อฯภูมิภาค “ร่วมสร้างการรับรู้ข่าวสารวุฒิสภาสู่ประชาชน”

banner-728×90 – top

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566  ที่ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภาฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค เพื่อสร้างเครือข่ายสี่อภูมิภาคส่งต่อข่าวสารวุฒิสภาส่งถึงประชาชน โดยมี พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 เป็นประธาน และ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวการต้อนรับคณะสมาวุฒิสภา ซึ่งประกอบด้วย นายสำราญ ครรชิต นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ นายคำนูณ สิทธิสมาน  นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และแขกผู้มีเกียรติพร้อมเครือข่ายสื่อมวลชนกว่า100คนเข้าร่วมสัมมนา

พลเอกสิงห์ศึก กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในการกลั่นกรองกฎหมายการควบคุมบริหารและการแผ่นดินการให้ความให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสำคัญๆในองค์กรต่างๆ สำหรับวุฒิสภาชุดปัจจุบันเป็นวุฒสภาตามบทเฉพาะการ นอกจากมีหน้าที่ และอำนาจตามบทบัญญัติหลักแล้วยังมีบทบาทโดยเฉพาะในการติดตาม และเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน รวมไปถึงหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดประชาชน และประเทศชาติ

การจัดโครงการดังกล่าว เป็นความมุ่งหวัง และตั้งใจ ของสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภา กับสื่อมวลชนภูมิภาคเป็นเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลที่มีประโยชน์ให้ประชาชนได้รับรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ และประชาชนควรรับรู้ จากการทำงานของวุฒิสภาที่มีการลงพื้นที่ ลงมารับฟังปัญหา

                           

และแก้ไขให้กับประชาชนจนสำเร็จ และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งนำคณะนำคณะลงติดตามโครงการต่างๆที่เคยผลักดันจนสำเร็จในพื้นที่ อ.บ้านตาขุน พร้อมเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่

ที่ผ่านมาสมาชิวุฒิสภา ชุดปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ทั้งการติดตามขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยในแต่ละด้านอย่างเข้มข้น การติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปก็มิใช่เป็นเรื่องง่ายที่จะทำได้สำเร็จดั่งตั้งใจ แต่ก็เป็นการจุดประกายในการเริ่มต้นในการที่คิดจะปฏิรูปมาได้มากพอสมควร  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่อาจจะไม่รับทราบข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นการที่สร้างความสัมพันธ์กับสื่อภูมิภาคสิ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่นำผลงานของวุฒิสภาที่เป็นประโยชน์ และประชาชนควรรับรู้ อย่างเข้าใจ ต่อไป

…………………………………………………………………………………….

ทีมข่าวพลังราษฎร์

 

 

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts