Breaking News

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดประชุมวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตฯ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ”ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคใต้

banner-728×90 – top

วันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ ห้องประชุมลิลลี่ 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น  จ.สุราษฎร์ธานี  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดการประขุมวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงศ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน และมี นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักฯ และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ภาคใต้กว่าร้อยแห่งเข้าร่วมประชุม

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงศ์จินดา กล่าวถึงนโยบายอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจกับสังคม จากแนวคิดนโยบาย และจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การผลิต และพัฒนากำลังคมอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะสูง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งวิชาชีพ วิชาการ และวิชาชีวิต ที่ต้องมีทักษะเฉพาะในแต่ละด้าน การบริหารงานแบบเป็นทีมหนึ่งเดียว (OVEC ONE TEAM) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อให้การผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเป็นหลักในการพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หาก อาชีวะพร้อม การศึกษาพร้อม ประเทศไทยก็จะเดินหน้าแข่งขันกับความต้องการของการพัฒนาในยุคปัจจุบัน ภายใต้นโยบายเร่งด่วน ของ สอศ. 9 Quick Win กับ 5 นโยบายหลัก

นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีประธานอาชีวศึกษาภาคใต้  กล่าวว่าในนามของคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการ : ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ”  เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคม ตามนโยบายและจุดเน้นปีงบประมาณพ.ศ.2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นำมาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

การจัดประชุมดังกล่าวเพื่อนำผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ ร่วมรับฟังนโยบายของผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แล้วนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงกำหนดให้จัดประชุมวิชาการดังกล่าว โดยดำเนินการใน 6 ภูมิภาค การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 2 (ภาคใต้)   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารจากสถานศึกษาภาครัฐ จำนวน 81 แห่ง สถานศึกษาเอกชน จำนวน 43แห่ง ผู้บริหารจากสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 3 แห่ง และศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคใต้ จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 285 คน

………………………………………………………………………………..

ทีมข่าวพลังราษฎร์

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts