Breaking News

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุม ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง สกายวอล์คเขาท่าเพชร แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

banner-728×90 – top

วันนี้ (11 มกราคม 2566) ที่ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง สกายวอล์คเขาท่าเพชร โดยมี นายกุมพล พฤฒิพฤกษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างสกายวอล์คเขาท่าเพชร ยังพบปัญหาอุปสรรคในด้านการจัดทำรูปแบบรายการและราคากลาง ที่ยังไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบุว่า ปัญหาอุปสรรคของโครงการดังกล่าว ทั้งในเรื่อง แบบแปลนการก่อสร้าง การจัดทำรูปแบบรายการและราคากลาง จะต้องให้คณะทำงานทุกฝ่าย เดินหน้าแก้ไขและหาข้อสรุปร่วมกัน โดยไม่ขัดกับระเบียบ ข้อกฎหมาย เพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการได้ เนื่องจากโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่จะมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็น แลนด์มาร์คสำคัญของตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยว เข้ามาเพิ่มขึ้น เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้สู่ประชาชน

…………………………………

ข่าว/ภาพ ส.ปชส.สุราษฎร์ธานี

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts