Breaking News

สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 (World Soil Day) ปลุกกระแส การบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืน

banner-728×90 – top

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก เป็นประธานในกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

โดยมีนายอาลีเพ็ง มะเซ็ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอดอนสัก พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูและนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) ,โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ องค์กรภาคีเครือข่าย เครือข่ายโคก หนอง นา พช.อำเภอดอนสัก และประชาชนอำเภอดอนสัก ทั้งสิ้น 160 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพืชสมุนไพร หมู่ที่ 14 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. การบรรยายในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืน โดยคุณสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอดอนสัก
2. การสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพพร้อมใช้สูตรพระราชทาน และการทำน้ำหมักชีวภาพ โดยนายสมชาติ ปานนาคินทร์ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพืชสมุนไพร
3. กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกถัวฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ ๑ ปลูกผักสวนครัว การห่มดินและแห้งชาม/น้ำชาม

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพืชสมุนไพร หมู่ที่ 14 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการโดยนายสมชาติ ปานนาคินทร์ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพืชสมุนไพร พื้นที่ 10 ไร่ ประกอบด้วยจุดเรียนรู้ 5 จุด คือจุดเรียนรู้สวนยังชีพ จุดเรียนรู้ถั่วฝักยาวสิรินธร เบอร์ 1 จุดเรียนรู้ปุ๋ยชีวภาพ จุดเรียนรู้ไม้เศรษฐกิจ “พ่อรักน้ำ แม่รักป่า” และจุดเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าศึกษาแนวคิดการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม “วันดินโลก (World Soil Day) : ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข” (Great Food from Good Soil : Soil Nutrition awareness week) ปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ Soil : Where the food begins (อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน) เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงสร้างความตะหนักถึงความสำคัญของดินตามเป้าหมายของวันดินโลก และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนแก่ประชาชน

………………………………..

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/ศจพ.ดอนสัก
ดอนสักมีดี วิถีพอเพียง
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition
#FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts