Breaking News

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่วิทยาลัยการอาชีพไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจติดตามราชการตามนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ 

banner-728×90 – top

วันที่(11พ.ย.65) เวลา 15.30 น.ณ อาคารสำนักงานอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพไชยา คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่วิทยาลัยการอาชีพไชยาเพื่อตรวจติดตามราชการ  โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอไชยา  ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จิดา เลขาธิการคณะกรรมอาชีวศึกษา นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ นายณรงค์ หวังอิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ โอกาสเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวให้กำลังใจ พร้อมชื่นชมผลสำเร็จของสถานศึกษา และเยียมชมผลงานของนักศึกษา พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ และมอบอุปกรณ์การทำอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การตรวจราชการ และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ของท่านรัฐมนตรี เป็นคุณุประการต่อการมารับทราบถึงปัญหา และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษานั้นๆ พร้อมได้เสนอแนะแนวทาง และการจัดสรรงบประมาณเพื่อนำมาทำในสิ่งที่ต้องการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนวนสถานศึกษาอาชีวศึกษารวม ทั้งสิ้น 12 แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษาภาครัฐ 8 แห่ง และสถานศึกษาภาคเอกชน 4 แห่ง  วิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นสถานศึกษาขนาดกลางที่มีคุณภาพ สถานศึกษาหนึ่ง ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี (พ.ศ.2551,2555และ2560)

และยังได้รับการประกาศให้เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีว ศึกษา (CVM) และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ของกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ.2564 การมาตรวจราชการในวันนี้ของท่านรัฐมนตรีพวกเราชาวอาชีวศึกษารู้สึกซาบซึ้ง และต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง กับสิ่งที่ท่านให้การแนะนำ รับฟังปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาชีวศึกษต่อไป

นายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการฯ กล่าวว่า วิทยาลัยการอาชีพไชยาได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในหลายมิติ อาทิเช่น การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนและบริการสังคม และการยกระดับความร่วมมือกับสถานประกอบการ , โครงการอาชีวะช่วยประชาชน ,

โครงการอาชีวะจิตอาสาบริการ, การยกระดับคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา และการจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม การเดินทางมาติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครั้งนี้

พวกเรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำโอวาทของรัฐมนตีที่ชื่นชม ให้กำลังใจ พร้อมกับมีข้อเสนอแนะแนวทางการทำงาน พร้อมที่จะสนับสนุนในสิ่งที่ทางวิทาลัยฯได้เสนอไป และพวกเราพร้อมที่จะนำแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพต่อไป.

……………………………………………………………………………

ทีมข่าวพลังราษฎร์

 

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts